Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1.1 Definice některých pojmů 
1.1.1 Prodávající – FAWO s.r.o. Opravářská 2/944, 102 00 PRAHA 10, IČ  26160218, vedená u Městského soudu v  Praze, spispová značka C 75635
1.1.2 Kupující – fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která uzavřela kupní smlouvu dle obchodního zákoníku s prodávajícím podnikajícím na základe živnostenského oprávnění 
1.1.3 Smlouva – kupní smlouva dle obchodního zákoníku, uzavřená v elektronické podobě mezi Prodávajícím a Kupujícím; 
1.1.4 Obchodní podmínky – Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží Prodávajícího podnikatelským subjektům a nedílná součást Smlouvy; 
1.1.5 zboží – movité věci kategorie dezinfekční prostředky, bazénová chemie a doplňky, které mohou být předmětem obchodních vztahů dle Obchodních podmínek; 
1.1.6 internetové stránky – internetové stránky umístěné pod doménou fawo.cz
1.1.7 Velkoobchodní ceny – jsou ceny, za které je zboží prodávano kupujícímu, a jsou předmetem obchodního tajemství.
1.1.8 Registrace do velkoobchodní spolupráce – vyplněním povinných údajů a vyjádřením souhlasu s obchodními podmínkami.

1.2 Všeobecné obchodní podmínky 
1.2.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy a dále práva a povinnosti Kupujících při koupi zboží. 
1.2.2 Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Smlouvou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

2. OBECNÉ PODMÍNKY KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Způsobilost kupujícího k uzavření kupní smlouvy 
2.1.1 Uzavírání kupních smluv je veřejné a mohou se jich zúčastnit fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby. Podmínkou je, že tyto osoby mají živnostenské nebo jiné oprávnění na Velkoobchod a maloobchod.

2.2 Nabídka zboží 
2.2.1 Nabídka zboží je uvedena na internetových stránkách, tato nabídka je aktuální, přičemž prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost uvedeného zboží. Zboží okamžitě dostupné, je zboží uvedené jako-skladem.

2.3 Objednávka zboží Potvrzení objednávky a vznik kupní smlouvy 
2.3.1 Kupující před první objednávkou registruje na internetových stránkách do velkoobchodní spolupráce. Kupujícímu je do 24 hodin od provedené registrace přidělen koeficient velkoobchodní ceny (resp. % slevy z maloobchodních cen). Ceny (malo i velkoobchodní) jsou na internetových stránkách uvedeny včetně DPH. 
2.3.2 K uzavření kupní smlouvy dojde odesláním objednávky prostřednictvím formuláře umístěného na internetových stránkách; emailem na fawo@fawo.cz a jejich potvrzením ze strany Prodávajícího na email uvedený kupujícím v objednávce. Současně je povinen kupující vyjádřit souhlas s Obchodními podmínkami a cenou zboží. 
2.3.4 Potvrzení objednávky prodávajícím je přijetím návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy, která je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení objednávky na jím zaslanou adresu; Pokud Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení objednávky nemůže být doručeno, je Prodávající oprávněn objednávku stornovat. 
2.3.5 Objednávka musí obsahovat: 
druh a množství zboží; 
identifikaci kupujícího: živnostenské či jiné oprávnění 
kupující, který je fyzickou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, e-mailovou adresu, IČ a místo podnikání, telefonní spojení 
kupující, který je právnickou osobou, je povinen při registraci zadat název právnické osoby, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za tuto osobu, dále sídlo, e-mailovou adresu, IČ a DIČ, telefonní spojení 
způsob dopravy; 
forma úhrady kupní ceny zboží; 
2.3.6 Kupující je povinen informovat Prodávajícího o změně kteréhokoliv údaje uvedeného v článcích 2.3.5. a to ihned, kdy k takové změně dojde. 
2.3.7 Pokud Uživatel nemá příslušné oprávnění k podnikání uvedené v bodu 2.1.1. shora může být odmítnuto uzavření smlouvy a případně na něm vymáhána náhrada škody podle platných právních předpisů ČR.

2.4 Změna objednávky – kupní smlouvy 
2.4.1 V případě potvrzení objednávky Prodávajícím má kupující právo do 24 hodin od obdržení potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy) podat Prodávajícímu telefonicky návrh na změnu kupní smlouvy nebo na její zrušení, pokud již není zboží vyexpedováno. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky a ke dni doručení potvrzení objednávky Kupujícímu.

2.5 Kupní cena a platební podmínky 
2.5.1 Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu dle aktuálního Velkoobchodního ceníku a Kupující je povinen kupní cenu uhradit. 
2.5.2 Objednávky provedené na internetových stránkách shop.fawo.cz budou hrazeny dobírkou, případně platbou bankovním převodem. V případně bankovního převodu bude zboží odesláno na adresu uvedenou kupujícím až po obdržení kupní ceny na účet Prodávajícího.

2.6 Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím 
2.6.1 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pro její podstatné porušení Prodávajícím, zejména bude-li Prodávající v prodlení s dodáním zboží delším 30 dnů. 
2.6.2 Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím e-mailu nebo faxu. V odstoupení je Kupující povinen identifikovat objednávku. 
2.6.3 V případě platného odstoupení od kupní smlouvy před dodáním zboží Kupujícímu je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu, pokud tato již byla uhrazena.

2.7 Odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícím 
2.7.1 Prodávající dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu se zbožím, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy se objednané zboží již neprodává nebo nedodává nebo v případě, že si Prodávající zboží ponechává do svého prodeje. 
2.7.2 Prodávající i Kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, 
došlo-li k výrazným změnám cen objednaného zboží, 
došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, 
a Kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu. 
2.7.3 Nastane-li situace popsaná shora v tomto čl. 2.8. Obchodních podmínek, je Prodávající povinen neprodleně informovat Kupujícího o nemožnosti dodávky zboží, popř. navrhnout Kupujícímu změnu ceny zboží nebo nákladů na přepravu. Pokud již kupující uhradil část nebo celou kupní cenu, je prodávající povinen převést tuto částku kupujícímu na jeho účet, a to v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní.

3. DODÁVKA ZBOŽÍ

3.1 Termín dodání 
3.1.1 Termín dodání činí zpravidla 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud si Prodávající nevyhradí delší lhůtu v případě, že zboží není skladem nebo nastala jiná překážka bránící jeho okamžitému odeslání Kupujícímu.

3.2 Způsob dodání a náklady přepravy 
3.2.1 Způsob a místo dodání zboží je určeno Kupujícím v objednávce. 
3.2.2 Prodávající splní povinnost dodat zboží jeho odesláním v případě, že mělo být zasláno přepravcem nebo vyzvednutím zboží v provozovně Prodávajícího. 
3.2.3 Dokladem prokazujícím dodání zboží je faktura (dodací list) nebo jiný doklad (např. dodací list, náložný list, přepravní či zasílatelská smlouva) prokazující, že zboží bylo předáno Kupujícímu nebo dopravci. 
3.2.4 Pokud se zboží dodává Kupujícímu vyzvednutím v provozovně Prodávajícího, pak Prodávající vydá zboží dle potvrzené objednávky, jen osobám, které se prokáží písemným zmocněním kupujícího a prokáží svoji totožnost. Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou Kupujícímu paděláním dokladu totožnosti nebo písemného zmocnění. Zboží vydané zmocněnci se považuje za zboží řádně a včas dodané Kupujícímu. Osoba, přebírající fakturu svým podpisem potvrzuje, že je oprávněna jednat za odběratele ve věci převzetí zboží. Současně tato osoba podpisem této faktury potvrzuje, že jménem Kupujícího převzala veškeré zboží uvedené v této faktuře, souhlasí s jeho cenou zde uvedenou a s přiloženými obchodními podmínkami. 
3.2.5 Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy nebo nedodat zboží po dobu, kdy je Kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči Prodávajícímu. 
3.2.6 Způsob dopravy si Kupující zvolí při uzavírání objednávky na internetových stránkách. Prodávající si vyhrazuje právo způsob dopravy změnit. O této změně musí informovat Kupujícího neprodleně informovat.

3.3 Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží 
3.3.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho předáním Kupujícímu (byla-li kupní cena zcela zaplacena) a jinak úplným zaplacením kupní ceny. 
3.3.2 Nebezpečí škody na zboží a jeho nahodilé zkázy či zhoršení zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající předal zboží dopravci nebo kdy si jej Kupující vyzvedl u Prodávajícího.

3.4 Prohlídka zboží Kupujícím 
3.4.1 Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a případné vady množství a zjevné vady písemně reklamovat u Prodávajícího nejpozději do 48 hod emailem na fawo@fawo.cz od převzetí zboží.

4. ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE, ODPOVĚDNOST

4.1 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost v délce 2 roky od data výroby uvedeného na obale.

4.2 Záruka začíná běžet okamžikem přechodu nebezpečí škody na věci a zaniká uplynutím záruční doby (datum expirace uvedeno na obalu),

4.3 Záruka se nevztahuje 
na vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození, 
na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či dodavatelem v dokumentaci ke zboží, 
na vady vzniklé v důsledku poškození zboží živly (např. povodně) nebo jiným jednáním, které nebylo možné předvídat.

4.4 Kupující bere na vědomí, že fotografie uvedené u zboží mohou v některých případech zkreslovat velikost či barvu zboží, což nepředstavuje vadu zboží.

4.5 Prodávající nese odpovědnost za škodu, kterou zaviní porušením svých povinností. Prodávající nenese odpovědnost za ušlý zisk Kupujícího a nese odpovědnost za skutečnou škodu maximálně do výše ceny zboží uhrazeného Kupujícím, na jehož základě došlo ke vzniku škody.

5. DALŠÍ PRODEJ ZBOŽÍ A JEHO OMEZENÍ

5.1 Kupující je oprávněn prodávat zboží dalším kupujícím, kteří nejsou konečnými zákazníky, ale kupujícími ve smyslu těchto obchodních podmínek (podnikateli) pouze s písemným souhlasem Prodávajícího. O tento souhlas je povinen zažádat Kupující emailem nebo faxem Prodávajícího před dalším prodejem zboží. V žádosti musí uvést Kupující identifikaci dalšího kupujícího, tj. firmu podnikatele (jméno a příjmení) či firmu právnické osoby, IČ a kontaktní údaje (email, místo podnikání nebo sídlo). Prodávající je povinen tento souhlas udělit nebo odmítnout nejpozději do 5 pracovní dnů ode dne doručení žádosti. Každý další kupující je povinen dodržovat obchodní podmínky prodávajícího a jednat v jejich souladu, o čemž je kupující, který zboží dále prodává povinen tyto osoby poučit.

5.2 Kupující (i jeho kupující) se zavazují, že zboží nebude dále prodávat prostřednictvím internetových aukcí a internetových bazarů.

5.3 Kupující (i jeho kupující) se zavazují, že pokud se bude zboží prodávat prostřednictvím internetových obchodů, nebudou prodejní ceny na těchto internetových obchodů nižší než maloobchodní ceny na internetových stránkách fawo.cz Při porušení je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy s okamžitou platností.

5.4 Smluvní strany si pro případ, že by povinnosti shora sjednané byly považovány nebo prohlášeny za neplatné, sjednaly ke zboží předkupní právo, a to pouze tehdy pokud by Kupující měl v úmyslu zboží dále prodávat osobám, kteří nejsou konečnými zákazníky, ale kupujícími ve smyslu těchto obchodních podmínek nebo při úmyslu prodávat zboží na internetových aukcích. Předkupní právo je sjednáno tak, že Kupující je povinen prodat toto zboží za shodných podmínek, za kterých jemu bylo prodáno Prodávajícím, a to na jeho náklady do 5 pracovní dnů na výzvu Prodávajícího.

5.5 Prodávající má nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,–Kč tehdy, pokud by Kupující porušil povinnost dalšího prodeje bez souhlasu Prodávajícího, dále v případě porušení zákazu uvedený v bodě 5.2 nebo porušení předkupního práva dle bodu 5.4. a dále při porušení povinnosti mlčenlivosti či práv z duševního vlastnictví dle čl. 6 níže. Tímto ustanovením není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody v celé výši.

6. MLČENLIVOST, OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

6.1 Prodávající a Kupující jsou povinni zachovat naprostou mlčenlivost o veškerých údajích a informacích (důvěrné informace), které se v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy dozví a které tímto budou zpřístupněny, přičemž tyto informace nebudou mít povahu běžně veřejně přístupných informací. Tato povinnost trvá i po ukončení kupní smlouvy. Prodávající a Kupující se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním kupní smlouvy a nejsou veřejně dostupné. Prodávající a Kupující se zavazují zachovávat obchodní tajemství podle § 17 a násl. obchodního zákoníku v případě, že byly smluvní strany upozorněny na skutečnost, že konkrétní informace jsou předmětem obchodního tajemství.

6.2 Uzavřením kupní smlouvy kupujícímu nevznikají žádná práva k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví (zejména k ochranným známkám, obchodní firmě, firemnímu logu, zvláštnímu označení a patentům) Prodávajícího či dalších osob, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce Prodávajícího, pokud zvláštní smlouvou není stanoveno jinak. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.

6.3 Veškeré reklamní materiály, fotografie, obrázky, jiná označení zboží a obsah webových stránek prodávajícího je chráněn podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži. Texty, výtvarná, fotografická a jiná díla zde se nacházející jsou chráněny každé zvlášť i v celku včetně jejich uspořádání a bez prokazatelného souhlasu prodávajícího, je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem. Některé komponenty mohou obsahovat skryté ochranné prvky, které v případě zneužití budou využity pro občanskoprávní i trestní řízení proti neoprávněným zásahům.

6.4 V případě, že kupující bude chtít použít reklamní materiál, obrázky, fotografie, či jiné zobrazení zboží Prodávajícího, za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, písemně (emailem nebo faxem) požádá Prodávajícího o souhlas k užití reklamních materiálů, obrázků, fotografií, produktů a jiných děl Prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že souhlas nemusí být udělen.

6.5 Souhlas bude platný pouze v případě, že bude doručeno písemně. Prodávající si vyhrazuje právo tento souhlas kdykoliv, bez udání důvodu kupujícímu, odebrat. Shora uvedené materiály, rozmnoženiny těchto materiálů, tedy může fyzická nebo právnická osoba užívat pouze se souhlasem Prodávajícího.

6.6 Reprodukce, převod, rozšiřování, nebo ukládání části nebo celého obsahu materiálu, obrázků, fotografií či jiného zobrazení zboží Prodávajícího v jakékoliv podobě bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího je zakázáno. Dosahování přímého či nepřímého obohacení ze získaného materiálu, fotografií, obrázků (včetně materiálů na internetových stránkách Prodávajícího) by bylo jednoznačně neoprávněným užitím cizího majetku bez svolení oprávněné osoby.

6.7. Veškeré zboží prodávané prodávajícím a stejně tak obsah internetových stránek (texty, fotografie) jsou chráněny právními předpisy, konkrétně ochrannými známkami, autorským právem, právem na ochranu průmyslového vlastnictví, právem z nekalé soutěže a trestním právem. Zejména je chráněn vzhled zboží, jeho barevné uspořádání, design, označení (název), fotografie a databáze zboží. Jakýmkoliv kopírováním fotografií a textů, napodobováním či neoprávněnou výrobou a prodejem zboží se dopustíte protiprávního jednání a dále se můžete dopustit trestných činů porušení práv k ochranné známce a jiným označením, porušení chráněných průmyslových práv, porušení autorského práva, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže a způsobit závažnou škodu, která bude okamžitě vymáhána.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Prodávajícím, a to za účelem dodání zboží. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

7.2 Právní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb.).

7.3 Pokud je kupující zahraniční subjekt, použije se na právní vztah vzniklý z kupní smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislostí s využitím služeb internetového obchodu české právo.

7.4 Kupující souhlasí, že na žádost Prodávajícího sdělí, jaký podnikatel mu dodal zboží, které je předmětem podnikání Prodávajícího. Tuto skutečnost oznámí kupující bez zbytečného odkladu prodávajícímu.

7.5 Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné.

7.6 V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

7.7 Změny Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách. Změny se provádějí zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování.

FAWO s.r.o. - výroba a velkoobchod obuvi © 2020
Velkoobchod obuvi